• BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 19 °C

07 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALINACAK

07 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALINACAK
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

07 KALEM LABORATUVAR CİHAZI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

07 kalem Laboratuvar Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/494793

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Sehitler Mahallesi, Ahmet Arslan Caddesi, Rektörlük Hizmet Binası, Kat: 5 36100 Üniversite Kampusu KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742251168 - 4742251166

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

07 kalem Laboratuvar Cihazı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Ad.Hasas Terazi,1 Ad.Soğutmalı Santrifüj, 10 Ad.Binoküler Mikroskop, 2 Ad.Vortex, 1 Ad.Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 1 Ad.Yarı Analitik Terazi, 1 Ad.Ultrasonik Banyo
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kafkas Üniversitesi / Tıp Fakültesi Dekanlığı / Şehitler Mahallesi, Ahmet ARSLAN Caddesi / Üniversite Kampüsü / K A R S

ç) Süresi/teslim tarihi

:

 

d) İşe başlama tarihi

:

 


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2019 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya istekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerce;

07 kalem Laboratuvar Cihazından teklif edilen kısımlar için fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalı, garanti bitiminden itibaren de 10 yıl (teknik şartamesinde daha az süre belirtilmişse o süre kadar) ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. (Teknik Şartnamelerinde 1 yıl üretici firma garantisi istenen cihazlar için ise 1 yıl üretici firma garantisi aranacaktır.)

 

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklilerce;

1)Söz konusu 07 kalem Laboratuvar Cihazının her bir kısmı için TSE Belgesi ibraz edilecek olup, TSE Belgesine sahip olmayan kısımlar için ise CE Belgesi ibraz edilecektir. TSE Belgesinde ise teklif ettiği markalar yer almalıdır.

2)Söz konusu 07 kalem Laboratuvar Cihazından; T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olan cihazlar için TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacak ve bu durum belgelendirilecektir.

3) 07 kalem Laboratuvar Cihazından teklif edilen kısımlar için fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalı, garanti bitiminden itibaren de 10 yıl (teknik şartamesinde daha az süre belirtilmişse o süre kadar) ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. (Teknik Şartnamelerinde 1 yıl üretici firma garantisi istenen cihazlar için ise 1 yıl üretici firma garantisi aranacaktır.)

4) 07 Kalem Laboratuvar Cihazın her kaleminin teknik şartnamelerinde belirtilen ISO Belgesi ve istenen diğer belgeler de teklif veren firma tarafından ibraz edilecektir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce; 07 kısımdan oluşan Laboratuvar Cihazından teknik şartnamelerinde istenen ve teklif ettikleri kısımlar için;

a)Teknik servis için TSE'den alınmış " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi,

b) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ,

c) Garanti Belgesi ibraz edilecektir.

d) Söz konusu 07 kalem Laboratuvar Cihazı ihalesinde 07 kalem cihazın her birisinde yerli ürün lehine %15'lik fiyat avantajı uygulanacağından; Şayet teklif edilen ürünün yerli malı olduğu ve fiyat avantajından faydalanılmak isteniyorsa, bu durum yerli malı belgesi ile belgelendirilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İsteklilerce;

Söz konusu 07 kısımdan oluşan Laboratuvar Cihazından teklif edilen her bir kısma ait prospektüs/kataloglar ile isteklilere ait antetli kağıda yazılmış, orijinal katalog üzerinden Teknik Şartnamelerin her maddesinin cevaplandırıldığı " Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa istekli firmanın o kısmı içeren teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu teknik şartnameye uygunluk belgesi istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 396 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.