• BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C

24 BÖLGE AĞAÇLANDIRMA

24 BÖLGE AĞAÇLANDIRMA
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 BÖLGE AĞAÇLANDIRMA

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Bölge Ağaçlandırma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/302839

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi24@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

125 da alanda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars Merkez DSİ 24. Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 480 (dört yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200

b) Tarihi ve saati

:

10.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Yapım işlerine Benzer İş Grupları Tebliği''nde yer alan ''A-18 Grubu İşler '' benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Peyzaj Mimarlığı veya Ziraat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “Fiyat” ile “Kalite Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (65 PUAN)

Fiyat puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değeri üzerinde ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (35 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Örnek:

A.001 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 150,00-TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000,00-TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (150/5.000) *100 = % 3

Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 13 - % 15 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kalite Nitelik Puanı Olarak Değerlendirmeye Alınacak İş Kalemleri ve Puanlama Esasları

 

 

İş Kalemi

İş Kalemi/Grubu Adı

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı {Y(%)}

Kalite Nitelik Puanı (KNP)

A001

Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerinde 15cm. kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi

% 13 (eşit) ile % 15 (eşit) ve arasında ise

7

A003

Bermuda grass (Bermuda çimi)

% 2.5 (eşit) ile % 3.5 (eşit) ve arasında ise

1

A004

8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

% 10.5 (eşit) ile % 12 (eşit) ve arasında ise

5

A005

Çim ve çiçeklik sahaların tanzimi

% 3 (eşit) ile % 5 (eşit) ve arasında ise

2

A010

50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

% 9 (eşit) ile % 11 (eşit) ve arasında ise

5

A011

Beton oluk taşı (beyaz çimentolu)

% 13 (eşit) ile % 15 (eşit) ve arasında ise

3

A014

Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)

% 11 (eşit) ile % 13 (eşit) ve arasında ise

5

A187

Ağaç temini, Berberis vulgaris (Kadın Tuzluğu Boy
25-35 cm)

% 2 (eşit) ile % 3 (eşit) ve arasında ise

1

A190

Ağaç temini,Euonymus Japonica Var Aurea
(altuni taflan Boy 25-35 cm

% 1.5 (eşit) ile % 2.5 (eşit) ve arasında ise

1

A192

  1. temini, Picea pungens (mavi ladin) Boy 1,75-2 m

% 1.5 (eşit) ile % 2.5 (eşit) ve arasında ise

1

A194

50x30 boyutlarında sentetik çim ile açık halı saha yapılması profil direkleri soyunma kabinleri, lavabo ve aydınlatma dahil

% 4 (eşit) ile % 6 (eşit) ve arasında ise

3

A195

5x4 Ahşap Kış Bahçesi yapılması

% 1.5 (eşit) ile % 2.5 (eşit) ve arasında ise

1

 

 

TOPLAM:

35

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Kalite Nitelik Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + KNP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE BAKIM ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Bu haber toplam 573 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.