• BIST 5.061,99
  • Altın 1219.171
  • Dolar 19.0128
  • Euro 20.7054
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C

BİYOMEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

BİYOMEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
BİYOMEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİYOMEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesisleri' nde kullanılmak üzere 2019 YILI BİYOMEDİKAL GAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/266651

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

LİKİTOKSİJEN(SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN %99.5)100.000 KG MEDİKAL OKSİJEN TÜPLERDE (OKSİJEN GAZI %99.5 SAFLIK) 104.500 M3 SIVILAŞTIRILMIŞ NİTROJEN(N2) %99.99 SAFLIK 2.900 LT KARBONDİOKSİT GAZI %99.99 SAFLIK 300 KG SENTETİK KURU HAVA2.500 M3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ DİGOR DEVLET HASTANESİ AKYAKA İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihleri

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP HEMEN İŞE BAŞLANACAKTIR. İDARELERİN İHTİYAÇLARINA BİNAEN SÖZLEŞME SÜRESİNCE PEYDER-PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR. İDARELERİN İHTİYAÇ SİPARİŞLERİNE MÜTEAKİP SİPARİŞİN TAMAMI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SAATLER İÇERİSİNDE İDARELERCE GÖSTERİLEN DEPOYA İRSALİYESİ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YusufPaşa Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:34 Merkez/Kars

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ ÜRETİCİ FİRMA İSE SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ İZİN BELGESİNİ, İSTEKLİ YETKİLİ SATICI İSE SAĞLIK BAKANLIĞI VE/VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞ MEDİKAL GAZ DEPOLAMA VE DAĞITIM GEÇİCİ İZİN BELGESİNİ İBRAZ EDECEKTİR.
İSTEKLİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN ALINMIŞ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ BULUNACAKTIR.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ BULUNACAKTIR.( İHALE TARİHİNDE VİZESİ OLMAYANLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

A) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
B) ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU
C) ADAY VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN MEDİKAL GAZ TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN,KARBONDİOKSİT VE AZOT GAZI TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU VE/VEYA KARBONDİOKSİT TÜP DOLUMU,VE/VEYA AZOT TÜPÜ DOLUMU,KURU HAVA GAZI DOLUMU İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN MEDİKAL GAZ TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN,KARBONDİOKSİT VE AZOT GAZI TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU VE/VEYA KARBONDİOKSİT TÜP DOLUMU,VE/VEYA AZOT TÜPÜ DOLUMU,KURU HAVA GAZI DOLUMU İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN MEDİKAL GAZ TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN,KARBONDİOKSİT VE AZOT GAZI TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU VE/VEYA KARBONDİOKSİT TÜP DOLUMU,VE/VEYA AZOT TÜPÜ DOLUMU,KURU HAVA GAZI DOLUMU İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN MEDİKAL GAZ TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN,KARBONDİOKSİT VE AZOT GAZI TÜP DOLUMU VE/VEYA OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU VE/VEYA KARBONDİOKSİT TÜP DOLUMU,VE/VEYA AZOT TÜPÜ DOLUMU,KURU HAVA GAZI DOLUMU İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TC HALK BANKASI KARS ŞUBESİ TR 29 0001 2009 4800 0005 0000 57yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Kars İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bu haber toplam 1017 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.