• BIST 1.111
  • Altın 475,098
  • Dolar 7,5448
  • Euro 8,9355
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C

BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI 48 KALEM BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/417779
1-İdarenin
a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS
c) Telefon ve faks numarası:4742232294 - 4742231231
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI 48 KALEM BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:48 KALEM BİYOMEDİKAL TIBBİ CİHAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ, ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ , AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ , SARIKAMIŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAĞIZMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ, DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR 90 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.09.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kars İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İSTEKLİLERİN T.C. İLAÇ VE VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)'YE KAYITLI OLMASI VE ALIM YAPILACAK OLAN TIBBİ CİHAZIN DA TİTUBB'DA VE/VEYA  ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)'DE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR.

ÜZERİNDE MAL KALAN İSTEKLİ SÖZLEŞMEDE HUAP PROGRAMI VEYA ÜTS'DE HAZIRLAYACAKLARI TEKLİFLERİN XML FORMATINDA HAZIRLAYARAK ELEKTRONİK ORTAMDA (CD) SÖZLEŞME İMZA AŞAMASINDA İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

 TEKLİF ETTİKLERİ MAL/ MALLARIN KAPSAM DIŞI OLMASI DURUMUNDA TİTUBB VEYA ÜST KAYDI ARANMAYACAKTIR. FİRMANIN KAPSAM DIŞI BEYANI YETERLİ OLACAKTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İSTEKLİLERİN, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINA VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGELER 

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİKLERİ MALZEMELER İÇİN İSTEKLİ TEDARİKCİ İSE T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINDAN VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE) KAYITLININ TEDARİKÇİ NUMARASINI GÖSTERİR BELGEYİ, İSTEKLİ BAYİ İSE T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ  BANKASINDAN VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE) KAYITLI VE KENDİSİNE TEDARİKÇİ TARAFINDAN VERİLEN BAYİ TANIMLAYICI NUMARASINI GÖSTERİR BELGEYİ SUNACAKTIR.

İSTEKLİLERİN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN İÇERİĞİNİ VE / VEYA AÇIKLAMALARI T.C .İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASININ  VEYA UTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNİN) RESMİ WEB SİSTEMİNDE YAPILACAK SORGULAMALARIN ÇIKTIKLARI İHALE DOSYALARINDA SUNACAKTIR.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLERE TEKLİF VEREN İSTEKLİLER İHALE DOSYASINDA ''TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ, VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ, VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İNVİTRO) TIBBİ TANI  CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ'' KAPSAMI DIŞINDA OLDUKLARINA İSTEKLİ VEYA TEDARİKÇİ TARAFINDAN YAZILI BEYAN VERİLECEKTİR; KAPSAM DIŞI OLDUGU T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BELGESİ VEYA NOTER ONAYLI FİRMA BEYANI SUNULMALIDIR.

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT TİTUBB KOD NUMARALARINI TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELDE VEYA AYRI BİR LİSTE HALİNDE İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.

TEKLİF VEREN FİRMA TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ MADDELERİ TEK TEK CEVAPLAYARAK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ HAZIRLAYACAKTIR.İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETİKLERİ ÜRÜNLERİN CD VEYA KATALOK EVRAK ASILLARI İSTENDİĞİNDE SUNMASI GEREKMEKTEDİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VE/ VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN BİYOMEDİKAL CİHAZ VE HER TÜRLÜ TIBBİ CİHAZ ALIM İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Bu haber toplam 3660 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.