• BIST 103.024
  • Altın 378,065
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İMAR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İMAR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

KARS MERKEZ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ YAPIMI İŞİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      :              2019/305538

1-İdarenin

a) Adresi             :              Karadag Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri 36100 merkez KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası       :              4742127528 - 4742121248

c) Elektronik Posta Adresi           :              ozelidare@karsozelidare.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

“Kars Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Kentsel Tasarım Projesi Yapımı İşi ”

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Kars İli, Merkez İlçesi

c) İşin süresi       :              İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer               :              Kars Valiliği İl Özel İdaresi Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100/KARS

b) Tarihi ve saati              :              10.07.2019 14:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

ğ) Adaylar Kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdikleri kültür varlıkları işine ilişkin Koruma amaçlı nazım imar planı veya Koruma amaçlı uygulama imar planına ait  en az bir adet Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kararını ön yeterlik teklif zarfı içeriğinde sunmak zorundadırlar.[1]

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

110.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 260.000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 190.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 380.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

POZİSYON          ADET     DENEYİM SÜRESİ YIL

“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı”          1             10YIL

 b) Teknik Personel:

Danışmanın, sorumlu müdür dahil istihdam edeceği Anahtar Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………… (Şehir Plancısı) (….)

Ayrıca; Bu ihalede aşağıda belirtilen özelliklerde Teknik Personel öngörülmektedir:

İhale konusu iş 4734 sayılı kanunun 48.maddesi kapsamında “Danışmanlık Hizmet Alımı” işi olduğundan, . “Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik” gereği aşağıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde TEKNİK PERSONEL öngörülmektedir.

Pozisyon

Adet

Deneyim Süresi (Yıl)

“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı”

( 1 )

5 yıl

Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış Mimar                            

( 1 )

5yıl

Arkeolog

( 1 )

 

5yıl

Sosyolog

( 1 )

5yıl

Peyzaj Mimarı

( 1 )

5yıl

Sanat Tarihçisi

( 1 )

5yıl

İhale konusu işin niteliği esas alınarak belirlenen ve yukarıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen TEKNİK PERSONEL için aşağıda belirtilen belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce İdareye sunulmak zorundadır.

Personel bilgileri özet tablosu

Diploma (Mezuniyet Belgesi)

İlgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi (Şirket bünyesinde çalışıyor olması halinde)

Özgeçmiş formu

İlgili meslek odası üye kayıt belgesi

Teknik personelin, sözleşme imzalanmadan önce işe alınmış olması ve sözleşme imzalanırken ilgilinin bünyesinde çalışıyor olması esastır. Bu nedenle “Teknik Personel”in sözleşme tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması halinde ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri beyan edilir, “Teknik Personel”in üniversite bünyesinde çalışıyor olması halinde ise sözleşme tarihi itibarıyla ilgili Teknik Personele ilişkin üniversite ile yapılan sözleşmenin beyan edilmesi esastır.

            Anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla tevsik edilir.

İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

Teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Bu nedenle; Özgeçmiş formunda; «Görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı » hususunun özellikle belirtilmesi zorunludur.

            Yukarıda yazılı belgeleri süresi içerisinde (sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce) idareye getirmeyen yüklenicinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir.

          İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.

          Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

 

 

 

 

 

Bu kriterler doğrultusunda çalışacak olan Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………………………………………………...(Şehir Plancısı)      (..)

2- ………………………………………………………………………………… (Y. Mimar)          (..)

3- ………………………………………………………………………………… (Arkeolog)           (..)

4- ………………………………………………………………………………… (Sosyolog)            (..)

5- ………………………………………………………………………………… (Sanat Tarihçisi) (..)

6- ………………………………………………………………………………… (Peyzaj Mimarı)  (..)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurumuna yapılmış olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı-Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı veya Nazım İmar Planı-Uygulama İmar Planı veya tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Halihazır Harita ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Kars Valiliği İl Özel İdaresi Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100/KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

11. Diğer hususlar:

Bu haber toplam 534 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.