• BIST 1.104
  • Altın 473,616
  • Dolar 7,5813
  • Euro 8,9448
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C

HAVZA TM EİH’LERİN TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ

HAVZA TM EİH’LERİN TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ
.683 REFERANSLI 154 kV 1272 MCM İLETKENLİ; (~12,6 KM) KARAKURT HES – KARAKURT HAVZA TM VE (~53,6 KM) HORASAN TM – KARAKURT HAVZA TM EİH’LERİN TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ

.683 REFERANSLI 154 kV 1272 MCM İLETKENLİ; (~12,6 KM) KARAKURT HES – KARAKURT HAVZA TM VE (~53,6 KM) HORASAN TM – KARAKURT HAVZA TM EİH’LERİN TEKLİF BİRİM FİYATLI KOMPLE TESİS İŞİ

                    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ

H.683 Referanslı 154 kV 1272 MCM İletkenli; (~12,6 km) Karakurt HES – Karakurt Havza TM ve (~53,6 km) Horasan TM – Karakurt Havza TM EİH’lerin Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/342573

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122038500 - 3122038288

c) Elektronik Posta Adresi

:

abdullah.sarisaray@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

H.683 Referanslı 154 kV 1272 MCM İletkenli; (~12,6 km) Karakurt HES – Karakurt Havza TM ve (~53,6 km) Horasan TM – Karakurt Havza TM EİH’lerin Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Erzurum, Kars

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

08.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya İnşaat bölümleridir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

A- Fiyat Puanı (FP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FPist:

İsteklinin fiyat puanını,

TFmin:

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,

TFist:

İsteklinin teklif fiyatını

ifade eder.

B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (50 Puan)

B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (45 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 45 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda; belirtilmektedir.

Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, aşağıda belirlenen iş kalemleri için toplam 45 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Hesap sonucu bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

Grup No

İş Kalemi No ve Adı

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı

ALT SINIRI (%)

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%)

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı  (KTNP)

1

1) Galvanizli Demir Direk

40,000

50,000

5

2

2) Faz İletkeni Temini ve Çekimi

35,000

45,000

5

3

3) Faz ve Koruma İletkenleri Tel Aktarımı

4) Galvanizli Demir Direk Demontajı

0,070

0,040

0,120

0,080

5

4

5) Durdurucu Takımı

6) Jumper Askı Takımı

7) AACSR Toprak Koruma İletkeni İçin Gergi Takımı

0,080

0,010

0,001

0,120

0,016

0,002

5

5

8) 477 MCM Tek Gergi Takımı

9) 1272 MCM Çift Gergi Takımı

10) 1272 MCM Tek Askı Takımı

11) 1272 MCM Çift Askı Takımı

0,030

1,000

0,800

0,150

0,060

1,600

1,200

0,200

5

6

12) OPGW Toprak Koruma İletkeni Temini ve Çekimi

13) OPGW Toprak Koruma İletkeni Askı/Özel Askı Takımı 14) OPGW Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı

15) OPGW Toprak Koruma İletkeni Ek Kutusu

4,000

0,120

0,080

0,140

5,000

0,160

0,120

0,180

5

7

16) 70 mm² Toprak Koruma İletkeni Temini ve Tel Çekimi

17) 70 mm² Toprak Koruma İletkeni Askı Takımı

18) 70 mm² Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı

19) Hava İkaz Küresi

20) Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması

1,200

0,030

0,030

0,400

0,300

1,800

0,060

0,060

0,600

0,500

5

8

21) PB İyi Zemin Direk Temeli

22) PB Zayıf Zemin Direk Temeli

23) PC İyi Zemin Direk Temeli

24) PD İyi Zemin Direk Temeli

25) PD Zayıf Zemin Direk Temeli

26) PE İyi Zemin Direk Temeli

27) PE Zayıf Zemin Direk Temeli

0,120

0,050

0,008

0,800

0,150

0,120

0,080

0,180

0,080

0,015

1,500

0,250

0,200

0,150

5

9

28) CP3 Mikro Kazık Direk Temeli

29) 2FD İyi Zemin Direk Temeli

30) 2FN İyi Zemin Direk Temeli

31) 3D İyi Zemin Direk Temeli

32) 3D Zayıf Zemin Direk Temeli

0,600

0,030

0,030

0,040

0,030

0,900

0,060

0,060

0,080

0,060

5

Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı (KTNP)

45

B-2 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN)

Bu puanın uygulanmasında, Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan yapım işi sayısı baz alınacaktır. İhale ilan tarihi itibariyle devam eden yani geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi esas alınacaktır) yapım işi sayısı belirlenecektir.

Bu sayı belirlenirken, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş (Yabancı para birimi ile teklif verilen ihalelerde, ihale ilan tarihi itibariyle geçerli T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kurları ile) sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin (teklif tutarı) %10’ından fazla olan yapım işlerinin sayısı esas alınacaktır. Bu kapsamda, belirlenen iş sayısı için kapasite durum puanı (KDP) hesaplanacaktır.

Puanlama Tablosu

0-2 adet iş

3 puan

3-4 adet iş

2 puan

5 adet iş

1 puan

6 ve daha fazla iş

0 puan

Örnek :

İstekli tarafından teklif edilen bedel : 10.000.000,00 TL olsun.

10.000.000,00 x 0,10 = 1.000.000,00 TL

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan yapım işi/işleri arasından, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 1.000.000,00 TL altındaki yapım işleri değerlendirmeye alınmayacak olup, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 1.000.000,00 TL üzerindeki geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yani devam eden işlerinin sayısı esas alınacaktır.

İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli Ör:1.000.000,00 TL üzerindeki geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yani devam eden işlerinin sayısı temel alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerin toplam sayısı baz alınacaktır.

Örnek : İş ortaklığının 2 ortak olması halinde;

Ortak

Tekil olarak yürütülen iş sayısı

Toplam iş sayısı

Değerlendirmeye esas puan

A ortağı

2 (iki)

2+1 = 3

2 (iki)

B ortağı

1 (bir)

A&B iş ortaklığının Kapasite Durum Puanı (KDP) 2 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya (Puanlama Tablosu) göre değerlendirilerek puan verilecektir.

Değerlendirme yapılırken idare kayıtları esas alınacaktır.

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan herhangi bir iş ortaklığının ortağı olması halinde, ortak olduğu her yapım işi, ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

B-3 Sicil Puanı (SP) (2 PUAN)

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin iş ortağı olması durumunda;

Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

B-4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı, Kapasite Durum Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KTNP + KDP + SP

C-Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP = FP + FDUP

35.1.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 , ABCD Blok, Kat:15 Oda No:15035/A Çankaya /ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İŞİN KISIMLARI BİTİRME TARİHLERİ

1. Kısım: 154 kV (~12,6 km) 1272 MCM Karakurt HES – Karakurt Havza TM EİH : İlgili kısmın yer teslimi tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günü

2. Kısım: 154 kV (~53,6 km) 1272 MCM Horasan TM – Karakurt Havza TM EİH : İlgili kısmın yer teslimi tarihinden itibaren 240 (İKİYÜZKIRK) takvim günü

1. kısım EİH’nin tesisi tamamlandıktan sonra 2. kısım EİH’nin tesis işine başlanılacaktır. Mevcut 380 kV Horasan – Ağrı EİH'nin DTL’de belirtilen tek direklik deplase işi 2. Kısım kapsamında yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 685 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.