• BIST 4.997,80
  • Altın 1200.919
  • Dolar 19.081
  • Euro 20.6104
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C

HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ

HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ
HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ

HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 23 Adet Taşıt, Alüminyum/Demir Hurda Malzemeler ile Hurda Demirbaş Malzemeler ’in mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;

 

a) Adı

Kars Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 23 adet HEK taşıt ve muhtelif hurda malzemelerin mübadele edilmesi

a) Adresi

Yenişehir Mahallesi AGO Bulvarı No:94 Merkez/Kars

b) Telefon ve faks numarası

: 474 212 6440- 474 212 47 06 (Fax)

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  

123 Adet Araç (HEK) ,1000 Kg Alüminyum hurda malzeme, 65000 Kg Hurda Demir/Metal Malzeme ve 1518 Adet Demirbaş Hurda  Malzeme

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıt ve malların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  

(5) Adet Dacıa Duster 1.6 16V 115 BG Comfort 4x2 ve Teknik Şartnamenin 2.2. maddesindeki tabloda ebatları ile miktarları belirtilen kışlık/yazlık (yol tipi) lastik

Durumu ve özellikleri

 

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;

1-Mübadelede teklif edilen Mallar Yenişehir Mahallesi AGO Bulvarı No:94 Merkez/Kars Adresine teslim edilecektir.

 

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;

2-Mübadele karşılığı verilecek Mallar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü adresinden teslim alınacaktır.

6-Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

:Yenişehir Mahallesi AGO Bulvarı No:94 Merkez/Kars Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 21/02/2019 Günü saat: 14:00

7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

: 403.079,25.-TL

 

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;

: 403.149,17.-TL

 

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 12.094,48¨) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

            c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi,

istenir.

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11-İhale/mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Yenişehir Mahallesi AGO Bulvarı No:94 Merkez/Kars İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 50-TL¨ (Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12- Teklifler, 21/02/2019 günü saat: 14:00’a kadar Yenişehir Mahallesi AGO Bulvarı No:94 Merkez/Kars Kars İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine verilecektir.

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Taşıt ve malzemeler Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı GAMP caddesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü adresindeki hurdalıkta Mübadele Dokümanı alanlar tarafında görülebilir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir

EK:

Mübadele Edilecek Araç/Malzeme ListesiÜmit BİTİRİK

İl Emniyet Müdürü1. Sınıf Emniyet Müdür

....../01/2019

Büro Memuru.

: Mustafa AKTAŞ 

....../01/2019

Şube Müdürü

: Özkan TOPTAŞ

....../01/2019

İl Emn.Md.Yrd.

: Murat OĞUZ

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

EK/4                                                            

 

MÜBADELE ARAÇ LİSTESİ

S.NO

MARKA

MODEL

MİKTARI

CİNSİ

MOTOR NO

ŞASE NO

DURUMU

1

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

K7JA7R328281

VF1LB17C536880399

GAYRI FAAL

2

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

K7JA7R328272

VF1LB17C5366889067

GAYRI FAAL

3

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

K7JA7R328531

VF1LB17C5368994164

GAYRI FAAL

4

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

K7JA7R328270

VF1LB17C536889074

GAYRI FAAL

5

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

R038321

VF1LB2BC538158259

GAYRI FAAL

6

Renault-Clio Binek (otomobil)

2007

1 ADET

Binek (otomobil)

K7JA7R372956

VF1LB17C539088178

GAYRI FAAL

7

Renault-Clio Binek (otomobil)

2008

1 ADET

Binek (otomobil)

K4JA712R041910

VF1LB2BC540152540

GAYRI FAAL

8

Ford-TransitConnect Panel (k.k.k)

2007

1 ADET

PANEL (KKK)

6B57329

NM0GXXTTPG6B57329

GAYRI FAAL

9

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2008

1 ADET

PANEL (COMBİ)

8K56977

NM0GXXTTPG8K56977

GAYRI FAAL

10

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2009

1 ADET

PANEL (COMBİ)

8Y30421

NM0GXXTTPG8Y30421

GAYRI FAAL

11

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2011

1 ADET

PANEL (COMBİ)

AM85813

NM0GXXTTPGAM85813

GAYRI FAAL

12

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2011

1 ADET

PANEL (COMBİ)

AM85884

NM0GXXTTPGAM85884

GAYRI FAAL

13

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2012

1 ADET

PANEL (COMBİ)

BT26702

NM0GXXTTPGBT26702

GAYRI FAAL

14

Fiat-Linea Binek (otomobil)

2011

1 ADET

PANEL (COMBİ)

3900016466814

NM432300003113882

GAYRI FAAL

15

Isuzu-Nqr70 Kamyon (enaz 3.501kg)

2008

1 ADET

Kamyon (enaz 3.501kg)

541297

NNAPNR75E02003690

GAYRI FAAL

16

Toyota-Corolla Binek (otomobil)

2001

1 ADET

OTOMOBİL

3ZZU064413

NMT53ZEB20R004929

GAYRI FAAL

17

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2010

1 ADET

PANEL (COMBİ)

9R34269

NM0GXXTTPG9R34269

GAYRI FAAL

18

Ford-Transit (…) Minibüs (10-17 k)

2007

1 ADET

Minibüs (10-17 k)

6A17981

NM0DXXTTFD6A17981

GAYRI FAAL

19

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2012

1 ADET

PANEL (COMBİ)

BT24050

NM0GXXTTPGBT24050

GAYRI FAAL

20

Ford-TransitConnect Panel (Combi)

2008

1 ADET

PANEL (COMBİ)

7U05772

NM0GXXTTPG7U05772

GAYRI FAAL

21

Ford-Transit (…) Panel (k.k.k)

2008

1 ADET

PANEL (KKK)

7D26393

NM0XXXTTFX7D26393

GAYRI FAAL

22

Otokar-Landrover Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

1993

1 ADET

Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.)

17H26720C

SALLDHMD8KF807264

GAYRI FAAL

23

Renault-Clio Binek (otomobil)

2006

1 ADET

OTOMOBİL

K7JA700R312355

VF1LB17C5366066957

GAYRI FAAL

 

SIRA NO

MALZEME LİSTESİ

DURUMU

ADI/MARKASI/MODELİ

BİRİMİ

MİKTARI

1

Muhtelif Demir/Metal Malzeme

Kg

65.000

HURDA

2

Muhtelif Alüminyum Malzeme

Kg

1.000

HURDA

3

Muhtelif Demirbaş Malzeme

Adet

1518

HURDA

                           

 

 

 

Bu haber toplam 1633 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.