• BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2019 YILI AKARYAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/594082

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 YILI AKARYAKIT ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 350.000 LİTRE MOTORİN ARPAÇAY DEVLET HASTANESİ 10.000 LİTRE MOTORİN DİGOR DEVLET HASTANESİ 6.200 LİTRE MOTORİN HARAKANİ DEVLET HASTANESİ 40.000 LİTRE MOTORİN KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ 11.000 LİTRE MOTORİN SELİM DEVLET HASTANESİ 2.000 LİTRE MOTORİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 6.000 LİTRE MOTORİN SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ 9.000 LİTRE MOTORİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.500 LİTRE BENZİN SELİM DEVLET HASTANESİ 1.000 LİTRE BENZİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 450 LİTRE CAM SUYU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 70 LİTRE KIRMIZI ANTİFRİZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 60 LİTRE MOTOR YAĞI 5/30 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5.000 LİTRE AD PUL

c) Teslim tarihleri

:

İhale konusu Motorin ve benzin alımları yükleniciye ait bayii dağıtım istasyonlarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde günlük limitsiz, peyder pey ATOS ile araçlara yapılacaktır.Ancak alt yüklenicilerin teslimatlarında ATOS olmadığından menuel olarak yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKAPI MAH. HAYDAR ALİYEV CAD. NO:34 MERKEZ/KARS

b) Tarihi ve saati

:

17.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji piyasası düzenleme kurumundan 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine göre alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.

2-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak enerji piyasası düzenleme kurumundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliyi olan ''bayilik lisansı''nı.

3-) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliyi olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ile bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ile yaptığı sözleşmesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

A-) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi. B-) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlene kapasite raporu. C-) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi. Ç-) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiyi mala ilişkin yerli malı belgesi. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

İdarenin ihtiyacı olan akaryakıtın,araçlara monte edilecek akaryakıt tüketim otomosyon sistemi (kısaca ATOS denilecektir) ile yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından ve /veya yüklenicinin bayilik sözleşmesi ile işletme hakkı vermiş olduğu ve ATOS ' a bağlı olan akaryakıt satış istasyonlarından tedarik edilecektir.

Akaryakıt istasyon işletim ruhsatı

Bayi ruhsatı

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya Özel sektörde akaryakıt alım satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 452 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.