• BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 18BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA OTOKORKULUK
SİSTEMİ VE MONTAJI YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/373468
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D
36200 Merkez KARS MERKEZ/KARS
c) Telefon ve faks numarası : 4744536000 - 4742136337
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : KARAYOLLARI 18BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA OTOKORKULUK
SİSTEMİ VE MONTAJI YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25.380 metre otorkorkuluk sistemi yapılması ve montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki
Yolların Muhtelif Kesimlerinde
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 17.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Yenişehir
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D Merkez/KARS
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin
sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin %
15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları tebliğinde bulunan herhangibir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7
maddesi ve Yapım işleri Uygulama yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden ''Çelik otokorkuluk
yapım, montaj ve demontaj işleri'' benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açı
klaması
Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
MİNİMUM H1-W4 A veya B ENG
ELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK
TARAFLI OTOKORKULUK SİST
EMİ YAPILMASI (Malzeme ve refl
ektör Bedeli , Nakliye, Yükleme, Bo
şaltma, İstifleme dahil) (İndirme Böl
geleri ve/veya Geçiş Elemanları Da
hil)
1,8434% 2,8266% 1,23
MİNİMUM H1-W4 A veya B ENG
ELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK
TARAFLI OTOKORKULUK SİST
EMİ MONTAJI (Malzeme ve reflek
tör Bedeli , Nakliye, Yükleme, Boşa
ltma, İstifleme dahil) (İndirme Bölg
eleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahi
l)
0,3619% 0,5549% 0,24
H2 W3 A VEYA B ENGELLEME
DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFL
I OTOKORKULUK SİSTEMİ YAP
ILMASI (İndirme Bölgeleri ve/veya
Geçiş elemanları,malzeme, reflektör
ve nakliye bedeli dahil)
44,0534% 67,5486% 29,37
H2 W3 A VEYA B ENGELLEME
DÜZEYİNE TEK TARAFLI OTO
KORKULUK SİSTEMİ MONTAJI
(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş el
emanları,malzeme, reflektör ve nakl
iye bedeli dahil)
9,024% 13,8368% 6,02
MİNİMUM H2-W3 A veya B ENG
ELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖP
RÜ KORUYUCU OTOKORKULU
K SİSTEMİ YAPILMASI (Malzem
e , reflektör bedeli , Nakliye, Yükle
me, Boşaltma, İstifleme dahil) (İndir
me Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanl
arı Dahil)
17,2399% 26,4345% 11,49
MİNİMUM H2-W3 A veya B ENG
ELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖP
RÜ KORUYUCU OTOKORKULU
K SİSTEMİ MONTAJI (Malzeme ,
reflektör bedeli , Nakliye, Yükleme,
Boşaltma, İstifleme dahil) (İndirme
Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları
Dahil)
2,4774% 3,7987% 1,65
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan
"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı
(A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

Bu haber toplam 7303 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.