• BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 18 °C

Kars Belediyesi kiralama ihalesi yapılacak

Kars Belediyesi kiralama ihalesi yapılacak
Kars Belediyesi kiralama ihalesi yapılacak

 

T.C

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

          

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

1-İDARENİN

   (a)Adı                                       :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                                  :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve FafsNumarası :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi     :www.kars.bel.tr

 

2-İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen 4 adet taşınmazın kiralanması

    (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda 4 adet taşınmazın Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                                        belirtilmiştir

3-İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Meclis Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :26/08/2019 Pazartesi Günü Saat:10:00-10:05-10:10-10:20’de

    (c)Usulü                                :Açık Teklif Usulü

 

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)

 

             5- Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan “2 Adet Çay Ocağı;

         5-1-Kars Yusufpaşa Mahallesi Karadağ caddesi ada:365 parsel:1-2-9-10-11’de kayıtlı bulunan Hizmet Binası içerisinde  yaptırılan  (İki) adet Çay Ocağı yerinin ve Mimari Projesinde belirlenen Zemin katta bulunan Çay Ocağı 10 m2 ve 2.katta bulunan Çay Ocağı 9.5m2’lik alanların kiraya verilmesi hususunda2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

         1-(a Kars Yusufpaşa Mahallesi Karadağ caddesi ada:365 parsel:1-2-9-10-11’de kayıtlı bulunan Hizmet Binası içerisinde yaptırılan Zemin katta bulunan Çay Ocağı 10 m2’lik yerinin aylık kira muhammen bedeli 6.000.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 6.500.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 26/08/2019 saat 10:00 da,

          1-(b) Kars Yusufpaşa Mahallesi Karadağ caddesi ada:365 parsel:1-2-9-10-11’de kayıtlı bulunan Hizmet Binası içerisinde  yaptırılan 2.katta bulunan Çay Ocağı 9.5m2’lik yerinin aylık kira muhammen bedeli 2.000.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 2.200.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 26/08/2019 saat 10:05 de,

 

 

 

 

            

    5-Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) içerisinde bulunan “Restaurant ve Cafe;

        5/2-Kars Belediyesine ait Kars Merkez Sukapı Mahallesi ada:618 parsel:1’de kayıtlı mevcutta Eski Erzurum Yolu Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) içerisinde bulunan Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında yaptırılan parkın 55/1nolu işyerinin (Restaurant 315m2 Kapalı alan ve 255m2  Teras , Açık alan 1369.96 m2) tamamın toplamı 1939.96m2’(Cafe 180m2 Kapalı alan ve 135m2 Teras, Açık alan  310.88m2) tamamın toplamı  625.88m2’lik ve 55/2nolu işyerlerinin ve ekli krokide belirlenen alanların kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

        2-(a) Kars Merkez Sukapı Mahallesi ada:618 parsel:1’de kayıtlı mevcutta Eski Erzurum Yolu Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) içerisinde bulunan 55/1nolu işyerinin (Restaurant 315m2 Kapalı alan ve 255m2 Teras , Açık alan 1369.96 m2) tamamın toplamı 1939.96m2’likyerinin aylık kira muhammen bedeli 30.000.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 32.400.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 26/08/2019 saat 10:10 da,

        2-(b) ) Kars Merkez Sukapı Mahallesi ada:618 parsel:1’de kayıtlı mevcutta Eski Erzurum Yolu Atatürk Çay Bahçesi (Masal Parkı) içerisinde bulunan 55/2nolu işyerinin (Cafe 180m2 Kapalı alan ve 135m2 Teras, Açık alan  310.88m2) tamamın toplamı  625.88m2’lik yerinin aylık kira muhammen bedeli 15.000.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 16.200.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 26/08/2019 saat 10:20 de,

 

         6-İşin ihalesi 26/08/2019 günü 10:00-10:05-10:10-10:20 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

         7-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 200 TL karşılığında Emlak Ve İstimlak  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

        8-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

        9-İhaleyle ilgili müşteri damga vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

         10-İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

                   GERÇEK KİŞİLER İÇİN

     a)Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

     b)Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

     c)İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2019 yılına ait olacaktır,

     d)Nüfus Cüzdan fotokopisi,

     e)Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat,

     f) Sabıka Kaydı Aslı,

     g)Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık   Yetki Belgesi,

     h)İhale dokumanın satın alındığını gösterir belgenin aslı,

      I)İhaleye ait şartname ve ekleri 200 TL karşılığında mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilinir.

     i)Vergi Mükellefi ise,

      i1)Bağlı olduğu vergi dairesi

     i2)Vergi kayıt numarası

     i3)Vergi borcu olmadığını gösterir belge

     j)  imzalanmış şartname metni,

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN: (kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)

a) İDARE merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,  yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

c) Tüzel Kişilik Vergi Mükellefi ise,

c1)Bağlı olduğu vergi dairesi

c2)Vergi kayıt numarası

c3)Vergi borcu olmadığını gösterir belge

d) imzalanmış şartname metni,

e)Geçici teminata ilişkin banka dekontu

         f)Onaylı imza sirküleri,

        11-Kars Belediye Başkanlığımızdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

       12-Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

       13-Mevcut yeri teknik rapor doğrultusunda sökülebilir, kaldırılabilir ahşap veya prefabrik yapı encümen tarafından belirtilen yapı boyutuna uyulması şarttır. Uyulmadığı takdirde uygun hale getirilecektir.

       14-Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

       15-Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

       16-Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

       17-Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

       18-Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

       19-İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

        20-İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.

       21- İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

       22-Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

       23- Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

 

 

 

 

 

 

       24 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

       25-İhale dokumanın satın alındığını gösterir belgenin aslı,

       26-İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.    

 

MAHALLE

İŞ YERİ NO

MEVKİ

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YUSUFPAŞA

Çay Ocağı Zemin Kat

Hizmet Binası İçerisi

6.000.00TL

26/08/2019

10:00

YUSUFPAŞA

Çay Ocağı

 İkinci Kat

Hizmet Binası İçerisi

2.000.00TL

26/08/2019

10:05

SUKAPI

Restaurant

AtatürkÇayBahçesi (Masal Parkı)

30.000.00TL

26/08/2019

10:10

SUKAPI

Cafe

AtatürkÇayBahçesi (Masal Parkı)

15.000.00TL

26/08/2019

10:20

 

Bu haber toplam 555 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.