• BIST 1.146
  • Altın 474,246
  • Dolar 7,7416
  • Euro 9,0862
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C

Kars Belediyesinden kiralama ihalesi

Kars Belediyesinden kiralama ihalesi
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞIMÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK YERLER VE ATM YERLERİ KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI

                                                                               İLAN
                                                         KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK YERLER VE ATM YERLERİ

 KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI

                Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,aylık muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralaması ve arsa satışı ihalesi yapılacaktır.
Madde-1:İDARENİN
   (a)Adı                                        :Kars Belediye Başkanlığı
   (b)Adresi                                    :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19
   (c)Telefon ve Fafs Numarası Tel  :0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55
   (d)Elektronik Posta Adresi           :www.kars.bel.tr
Madde-2:İHALE KONUSU
    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı       :Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların kiralanması
    (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda taşınmazların Ada,Parsel ve Adres bilgileri   
                                                  belirtilmiştir
Madde-3:İHALENİN
   (a)Yapılacağı yer             :Kars Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu
  (b)Tarihi ve Saati               :21-22/09/2020 Pazartesi,Salı Günleri Saat: 09:00-14:00’de                          
   (c)Usulü                           :Açık Teklif Usulü

Madde-4:İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)
  
Madde-5:İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER
a)Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. 
b)Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Su,  Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
c)Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesini getireceklerdir.
ç)Şehirlerarası Otogarda bulunan işyerlerine (yazıhane) müracaat edeceklerin 4925 sayılı Karayolu Kanunu ve bu kanuna bağlı Karayolu Taşıma Yöneltmeliğinde belirtilen hususlardaki faaliyet alanını belirten Ticaret Sanayi odasından alınmış belge.
d)İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2020 yılına ait olmalıdır.
e)Toptan sebze,meyve komisyonculuğu veya ticareti ile iştigal ettiğine dair ilk ilan tarihinden sonra ilgili meslek odasından alınmış oda kayıt belgesi,
f)Vergi Mükellefi olduğuna dair,ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış belge,
g)Belediyemize 1yıllık kira bedelinin teminat tutarı kadar teminat veya teminat yerine geçecek banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortası veya gayrimenkul rehni. Teminatla birlikte Belediyeye teminatı alış ve satış düzenleme transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rucu yetki belgesi
h)Başvuru tarihinden önceki 1(Bir) yıl içinde Toptancı Halimizde ki işyeri kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olduğuna ilişkin olarak Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğinden alınmış belge,
ı)Komisyoncu ve Tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin,Tüzel kişi olması halinde ise Yönetim Kurulu üyelerinin adli sicil kaydı,
i)Toptancı halinde doğrudan veya dolaylı olarak kiraladığı işyeri olmadığına ilişkin Kars Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğinden alınmış belge,
j)Üretici ve Üretici örgütleri için yukarıda istenilen belgelere ek olarak ihale şartnamesinde yazılı belgeler.
Madde-6:İşin ihalesi 21-22/09/2020 günü 09:00-14:00 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Madde-7: İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 200 TL karşılığında İmar ve Şehircilik  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.
Madde-8:İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
Madde-9:İhaleyle ilgili müşteri damga vergisi,karar pulu,Sözleşme damga vergisi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.
Madde-10:Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
Madde-11:Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.
Madde-12:Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.
Madde-13:Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.
Madde-14:Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.
Madde-15:Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.
Madde-16:İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim iş günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
Madde-17:İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.
Madde-18:İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.
Madde-19:Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.
Madde-20:Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.
Madde-21:İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
Madde-22:İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.
Madde-23:İhaleyi üstleniciler Belediyemizle yapacağı Kira Sözleşmesini Noter onaylı olarak yaptırması zorunludur.yapılmadığında kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.
İLAN OLUNUR.    
                                                  
 

MAHALLEMEVKİADA/
PARSEL
KULLANIM
ALANI VE BAĞIMSIZ BÖLÜM
MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
YUSUFPAŞA
 
Katlı Otopark
(Eski Garaj)
409/184 Nolu (21.00m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:00
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/185 Nolu (27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:05
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/186 Nolu (27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:10
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/187 Nolu (25.67m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:15
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/188 Nolu (25.67m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:20
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/189 Nolu (27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:25
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1811Nolu(28.25m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:30
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1813Nolu(27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:35
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1814Nolu(27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:40
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1815Nolu(25.67m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:45
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1816Nolu(25.67m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:50
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1817Nolu(27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202009:55
YUSUFPAŞAKatlı Otopark
(Eski Garaj)
409/1818Nolu(27.32m2)600.00TL650.00TL21.09.202010:00
MAHALLEMEVKİİŞYERİ KAPI NOMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
YUSUFPAŞAEski Trabzon Garajı
(Serhat Halk Pazarı)
3ENolu300.00TL330.00TL21.09.202010:05
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Sebze Hali)
272/8Nolu650.00TL710.00TL21.09.202010:10
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Sebze Hali)
272/16Nolu650.00TL710.00TL21.09.202010:15
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Sebze Hali)
272/25Nolu650.00TL710.00TL21.09.202010:20
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Sebze Hali)
272/27Nolu650.00TL710.00TL21.09.202010:25
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Sebze Hali)
272/33Nolu650.00TL710.00TL21.09.202010:30
MAHALLEMEVKİNEVİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
İSTASYONİsmail Aytemiz Caddesi
Vesel Caddesi
ATM3.500.00TL3.78000TL21.09.202010:35
YENİŞEHİRİsmail Aytemiz Bulvarı
Ali Gaffar Okan Bulvarı
ATM4.500.00TL4.86000TL21.09.202010:40
MAHALLEMEVKİİŞYERİ KAPI NOMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Şehirlerarası Otogar)
35Nolu500.00TL550.00TL22.09.202009:00
KARADAĞVali Hüseyin Atak Bulvarı
(Şehirlerarası Otogar)
36Nolu500.00TL550.00TL22.09.202009:05
MAHALLEMEVKİKULLANIM
ALANI
İŞ YERİ KAPI NO
MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
105 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:10
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
107 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:15
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
109 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:20
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
111 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:25
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
113 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:30
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
115 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:35
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
117 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:40
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
119 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:45
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
121 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:50
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
123 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202009:55
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
125 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:00
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
127 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:05
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
105 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:10
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
127 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:15
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
129 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:20
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
131 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:25
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
133 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:30
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
135 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:35
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
137 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:40
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
139 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:45
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
141 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:50
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
143 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202010:55
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
145 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:00
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
147 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:05
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
149 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:10
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
151 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:15
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
153 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:20
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
155 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:25
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
157 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:30
MERKEZ
 
Kat Otopark
Karşısı
159 nolu 9m2310.00TL340.00TL22.09.202011:35
Bu haber toplam 4284 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.