• BIST 4.997,80
  • Altın 1200.899
  • Dolar 19.0849
  • Euro 20.6158
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C

Kars’ın koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapılacak

Kars’ın koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapılacak
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kars merkezde koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapım işi için danışmanlık hizmeti alacak.

Kars’ın koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapılacak

Tacettin DURMUŞ / www.karstanhavadis.com

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kars merkezde koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapım işi için danışmanlık hizmeti alacak.

Danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adaylar, teklif vermesi için ön yeterlik başvurusuna davet edildi.

Kars Özel İdaresi Genel Sekreterliliği, söz konusu imar planı ve kentsel tasarım projesi yapımı danışmanlık hizmeti alımı için ilde yayın yapan Kars Havadis Gazetesinde bugün ilan edildi.

İhale şartnamesinde ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterler dikkate alınacak. Bu kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla, 4734 sayılı kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edileceği belirtildi.

Ayrıca Kars merkez koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi yapımı işini yapabilecek adaylar, kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdikleri kültür varlıkları işine ilişkin koruma amaçlı nazım imar planı veya koruma amaçlı uygulama imar planına ait en az bir adet Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kararını ön yeterlik teklif zarfı içeriğinde sunmak zorunda olacak.

Adayların şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, kent plancısı gibi tecrübeli olmalarının yanı sıra restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, arkeolog, sosyolog, peyzaj mimarı ve sanat tarihçisi gibi tecrübeli olmaları da aranan özellikleri olacak.

KARS BELEDİYE MECLİSİ KARS’IN KORUMA AMAÇLI İMAR PLAN REVİZYONUNU OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLAMIŞTI

Öte yandan Kars Belediye Meclisinin 7 Aralık 2017 tarihinde, Meclis Başkan Vekili Yakup Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantısında, Kars’ın koruma amaçlı imar plan revizyonu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve E.118 sayılı eki İmar Komisyonunun 05.12.2017 tarih ve 1 sayılı raporu görüşülmüştü.

Sunulan İmar Plan Revizyonunda; tescilli yapılar ile tescilli yapılarak bitişik ve karşılarındaki parsellerde yapılacak yeni uygulamalara ait mimari projelerin Kars Koruma Kurulunca uygun görülmeden inşaat ruhsatı verileyeceği vurgulandı. Aynı yapılar tamamlandığında müellif mimarın ve belediye’nin onaylı projenin uygunluğuna dair raporları ve eski-önceki durum ile yeni uygulama fotoğrafları Kars Koruma Kurulunca incelenip uygun görülmeden yapı kullanma izni verilemeyeceği belirtildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce, Belediye Meclisinde görüşülerek, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü şartıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verilen kararlar şu şekilde sıralanmıştı:

“Tescilli yapılara bitişik parsellerde yeni yapının saçak seviyesi tescilli yapının saçak seviyesini geçemez. Bu genel kuralın istinası, “tek katlı” tescilli yapılar olup bunlara bitişik parsellerde yeni bina yüksekliğinin ne kadar olacağı konusunda diğer bitişik parsellerde ve karşısında tescilli yapı olup olamadığı ve bulunan cadde/sokağın genel tarihsel karakterinin devamlılığın sağlanması açısından Kars Koruma Kurulu’nca ön görüş verildikten sonra bu görüşe göre Belediyece düzenlenecek imar durum belgesi ile proje ve uygulama yapılacaktır. Planda bir kat için saçak yüksekliği H=3.50 metre, iki kat için H=6.50 metre, üçkat için H=9.50 metre, dört kat için H=12.50 metre, beş kat için H=15.50 metredir. Tescilli yapı bitişiği ve karşısındaki parsellerde bu değerler tarihi peyzajın ve cephe karakterlerinin sürdürülmesi için planda öngörülen kat sayısının artması koşulu ile tescilli yapı ile uyumunun sağlanabileceği şekilde Kars Koruma Kurulu’nca yeniden belirlenebilir.

Tüm Kentsel Sit Alanı ve bu plan kapsamındaki yeni yapı uygulamalarında, tescilli yapılarda görünen ve Kars’ın genel-tarihsel mimari karakterini yansıtan mimari kimliğin aynen tekrar edilmemek ve çağdaş yorumları da içerecek şekilde “geçmişten geleceğe uyumlu olarak sürdürülmesi” temel ilkedir. Kars’ın kimlikli kentleşmesi ve tarihine yabancılaşmadan gelişmesi için en önemli kural olan bu ilkenin yeterli özende yaşama geçirilebilmesi amacıyla; Koruma Kuruluna iletilecek tüm projeler ile Koruma Kurulu onayı gerektirmeyen tüm yeni yapılanma projelerinin; bulundukları sokak fotoğraflarıyla birlikte sokak siluet çizimleri ve kendi cepheleri 1/200 ölçekte ve sadece kendi cepheleri ile kesitleri 1/100 ölçekte ve istenirse alternatifli öneriler şeklinde düzenlenerek, Belediye tarafından plan müelliflerinin de katılımıyla oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilecek ve uygun göreceği cephe karakterleri imar durumu belgesi eki sayılacak, uygulama projeleri buna göre düzenlenebilecektir.

 a) Kentsel Sit Alanı içerisindeki yeni yapılaşmada, iç avlulu geleneksel yapı düzeni için büyüklük ve oranları uygun olan parsellerde yada birleştirilerek buna uyarlanan taşınmazlarda sokaktan-caddeden orta-ana giriş ve girişin açıldığı geniş iç avlu çerçevesinde “atrıum” tipi uygulamalar teşvik edilecektir.

b) Genel-tarihsel karaktere aykırı olan; sokağa-caddeye bakan açık apartman tipi balkon; geniş pencereler; geniş saçak v.b.uygulamalar yapılmayacaktır. Çatılar, alın duvarları içinde gizli dereli ve bitişik binayla uyumlu kırma çatı şeklinde ve geleneksel yapılardaki malzeme-saçak ilişkileri içinde iklim şartlarına uygun olacaktır.

 c) 2863 sayılı Koruma Yasası, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat Belediye ile tereddüde düşülen konularda Kars Koruma Kurulu ve Plan Müellifleri görüşlerine göre hareket edilecektir. Ayrık Nizamda TAKS=0.40’dır. Parsel büyüklüğü 600 m2’den büyük olan parseller de TAKS=0.30’dur. Ayrık yapı nizamda yapılacak ifraz sonucu oluşacak parseller 600 m2’den küçük olamaz. Yeni yapılaşmalarda ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metredir. Yeni yapılaşmalarda aynı imar hattına cephe alan tescilli yapı varsa yeni yapı tescilli yapı ile aynı imar hattından yapılabilir. Bitişik Nizamda arka bahçe mesafesi H/2’dir. Faikbey Caddesinde yapı nizamı Bitişik Nizam, Hmax=15.50 metredir. Tescilli yapı bitişiği ve karşısındaki parseller haricindeki parsellerde yeni yapılaşmalarda Kars Koruma Kuruluna gönderilmeden plan hükümleri doğrultusunda Belediyesince uygulama yapılabilecektir. Yüzde 15 eğimin üzerinde meyilli parsellerde bina kotu ortalama kot alınır. Bunun altındaki eğimlerde parselin en düşük kotundan kot alınır. Bu plan hükümlerinde (SİT) yazılı olmayan hususlarda imar plan hükümleri geçerlidir. Yazılı olmayan ve açıklık getirilmeyen diğer hususlarda da 3194 sayılı imar kanunu geçerlidir. Yapılan değişiklikle; Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/146 Esas No ve 2015/346 Numaralı Kararı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı iptal edildiğinden Kars Merkez Kentsel Sit Sınırını kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planlarının yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29/09/2017 tarih ve 1852 sayılı kararı ile; Kentsel Sit sınırı yeniden düzenlenerek Kentsel Sit Sınırı daraltılmış ve Yenilenen Kentsel Sit Sınırına göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları hazırlanarak tarafımıza sunulmuştur. Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planında hâlihazır harita ile kadastral durum dikkate alınarak imar yolu güzergâhları, kat adetleri ve yapılaşma nizamları belirlenmiştir. Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı kapsamında kadastral yollara göre yol güzergâhları ve yol kademelenmeleri belirlenmiştir. Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı çalışmasında yapılaşma koşulları gözden geçirilerek aynı yoldan cephe alan parsellere aynı yapılaşma koşulları verilecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca önerilen imar planında bir adada en çok iki farklı yapılaşma koşulu önerilerek mevcut plandaki yapılaşma koşuluna ilişkin uyuşmazlıklar ortadan kaldırılmıştır. Bu sebeplerden dolayı sunulan Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu uygun bulunmuş olup sunulan Revizyon İmar Planı Kentsel Sit Sınırını kapsadığından Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da onaylanması zorunludur. Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü şartıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

kars’in-koruma-amacli-imar-plani-ve-kentsel-tasarim-projesi-yapilacak-(3).jpgkars’in-koruma-amacli-imar-plani-ve-kentsel-tasarim-projesi-yapilacak-(1).jpgkars’in-koruma-amacli-imar-plani-ve-kentsel-tasarim-projesi-yapilacak-(10).jpg

Bu haber toplam 1329 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.