• BIST 1.318
  • Altın 461,699
  • Dolar 7,9219
  • Euro 9,4003
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIRİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Laboratuvar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/456456

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sehitler Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi, Rektörlük Hizmet Binasi,Kat: 6 36100 Üniversite Kampusu KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742251168 - 4742251166

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidab@kafkas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

23 kısım Laboratuvar Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kafkas Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı / KARS

c) Teslim tarihi

:

İstekliler; 23 kısım cihazdan uhdelerinde kalan kısımları sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Laboratuvarlarına sağlam, kurulu ve çalışır vaziyette teslim edeceklerdir. (Teslim süresi hiç bir şekilde 28.12.2018 tarihinden sonrası olmayacaktır.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS

b) Tarihi ve saati

:

19.10.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

Aday veya istekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

 

a) Bilgisayarlar ve Laborauvar Cihazları için;

1)Söz konusu Bilgisayar ve Laboratuvar Cihazının her bir kısmı için TSE Belgesi ibraz edilecek olup, TSE Belgesine sahip olmayan kısımlar için ise CE Belgesi teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir. TSE Belgesinde ise teklif ettiği markalar yer almalıdır.

2) Bilgisayar ve Laboratuvar Cihazından teklif edilen kısımlar için fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalı, garanti bitiminden itibaren de 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi verilmeli ve bu durum yazılı bir deklarasyona bağlanmalıdır. (Teknik Şartnamelerinde 2 yıldan farklı üretici firma garantisi istenen cihazlar için ise teknik şartnamede belirtilen süre kadar üretici firma garantisi aranacaktır.)

3) Bilgisayar ve Laboratuvar cihazından teklif edilen kısımlar için Yetkili Bayilik veya Distribütörlük Belgesi teklif zarfında ibraz edilecektir.

c.İhale konusu kısımlarda yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, yerli malı ürünlere ait yerli malı belgesi teklif dosyasına konulacaktır. Ürün yerli malı olsa bile, belgesi olmayan ürünler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

d. İstekli firmalar teklif etmiş oldukları cihazlarla ilgil olarak garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı, yedek parça temini ve servis garantisini ve imalatçı veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu 10 yıllık yedek parça ve servis temini taahhütnamesini teklifleriyle birlikte sunmalıdırlar.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tıbii cihazlar için;

1.Teklif edilen tıbbi cihazın üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ÜTS veya İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.

İsteklilerin; Sağlık Bakanlığının 2018/13 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile teklif ettiği tıbbi cihazların T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)’a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ‘ye kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması gerekmektedir.

2.Tıbbi cihazlar ÜTS veya İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi cihazların İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı birim fiyat teklif cetveli üzerinde veya ayrı bir liste halinde ayrıntılı olarak sunulacaktır.

3.TITUBB-ÜTS belgeleri hangi cihaza ait ise o cihazın adı ve kalem numarası belge üzerinde yazılı şekilde gösterilecek ve yetkili kişi veya kişilerce kaşeli ve imzalı olacaktır.

4.Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.

5.Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde ihale dosyasında sunulacaktır.

6.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunması zorunlu olduğundan istekli firmalar bu belgeyi sunacaklardır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.İstekliler teklif edecekleri cihazlara ilişkin olarak “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir. Bu belgede teknik şartname maddelerine tek tek ve Türkçe olarak, şartnamedeki sıraya göre hazırlanıp istekli firma tarafından kaşelenip-imzalanıp ihale dosyalarında sunacaklardır. Bu cevaplar cihazların orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık veya eksiklik bulunması durumunda istekli ihale dışı bırakılacaktır.

2.İstekliler tarafından, teklif edilen cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik doküman ihale dosyası içinde sunulacaktır. Dokümanda teklif edilen cihazların marka ve model bilgilerin mevcut olması gerekmektedir.

3.İhale komisyonunca gerekli görülürse teklif edilen cihazlar ve ürünlerle ilgili olarak demonstrasyon istenebilir. İhale komisyonunca isteklilerden demonstrasyon istenmesi halinde her türlü alt yapı, donanım ve masraf istekliye ait olmakla beraber tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde komisyonun belirlediği yerde demostrasyonu sunacaklardır.

Demonstrasyon esnasında teklif edilen cihaz ve ürünler, teknik şartnamede belirtilen tüm özellik, fonksiyon ve şartları birebir karşılamalıdır. Ayrıca ihale komisyonu demonstrasyonda tereddüde düştüğü durumlarda uygun gördüğü ilgili kurum veya kuruluşlara her türlü masraf istekli tarafından karşılanmak üzere gerekli incelemeleri yaptırır. Demonstrasyon işlemlerini kabul etmeyen, sağlamayan, teklif ettikleri cihaz ve ürünleri teknik şartnamedeki özellik, fonksiyon ve şartları birebir karşılamadığı tespit edilen istekliler değerlendirme dışında bırakılacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Tıbbi cihazlar için; her türlü tıbbi cihaz satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
b) Laboratuvar cihazları için; her türlü laboratuvar cihazı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
c) Bilgisayarlar için; her türlü bilişim malzemesi satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARSadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 710 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.