• BIST 103.024
  • Altın 378,458
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

Madeni Yağ, Antifriz ve Adblue Katkı Maddesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/284725

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karadag Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri 36100 merkez KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742127528 - 4742121248

c) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare@karsozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 Kalem Madeni Yağ, Antifriz ve Adblue Katkı Maddesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdaremizin Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri adresindeki akaryakıt ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslim programı ve tarihleri düzenleme 1-Madeni yağ ve antifriz satın alımının süresi, ihale sonrası yüklenici ile yapılacak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü olacaktır. 2-Nakliyesi yüklenici firmaya ait olan madeni yağların ve antifrizin teslim yeri KARS İl Özel İdaresi’ nin Akaryakıt ambarıdır. 3-Yüklenici firma tarafından KARS İl Özel İdaresi ambarına getirilecek madeni yağlar ve antifriz, mesai günlerinde (Cumartesi, Pazar günleri ve Resmi tatil günleri hariç) 08.00-15.00 saatleri arasında teslim edilecektir. İndirme, boşaltma ve istifleme işleri yüklenici firmaya aittir. 4-Yağların tesliminde herhangi bir gecikme olduğu takdirde her geçen gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (on binde altısı)’ ı oranında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme süresinin on günü geçmesi halinde Kars İl Özel İdaresi sözleşmeyi fesih edebilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars İl Özel İdaresi İhale Salonu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri No:21 36100 MERKEZ KARS

b) Tarihi ve saati

:

05.07.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıdaki imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birinin teklif zarfında sunmaları yeterlidir

Adayın veya istekli İmalatcı değil ise, Yetkili satıcı olduğuna dair bayilik belgesini ihale teklif zarfı içersinde sunulması zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmaların teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir. Alınacak Madeni Yağlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafa uygun olacaktır ve Ek 1 deki Tabloda belirtilen Teknik ve performans değerlerini sağlayacaktır.

Firmalar teklif eklerinde, 15W40 ve 10W40 madeni yağlar için Teknik Şartnamede belirtilen asgari performans değerlerinden yukarıda belirtilen her yağ için (MB, MAN, VOLVO, CAT ACEA veya API)’den aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin Türkçe suretlerini ihale yeterlilik evrakı olarak sunacaklardır. Bu maddede belirtilmeyen fakat teknik şartnamede belirtilen diğer yağlar için muayene komisyonunun istemesi halinde yüklenici vereceği madeni yağlar için teknik şartname ekinde belirtilen asgari performans değerlerinden aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin onaylı Türkçe suretini ibraz edeceklerdir.

  Firmalar verecekleri yağların isimlerini, markalarını ve kodlarını ihale dokümanının ekinde mevcut bulunan EK-2’de ( MALZEME MARKA VE MADENİ YAĞ KODLARI LİSTESİ) açıkça belirtecek olup, Teklif zarfında sunmaları zaruridir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars İl Özel İdaresi İhale Salonu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvari Ardahan Yolu Üzeri No:21 36100 MERKEZ KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.