• BIST 1.124
 • Altın 459,845
 • Dolar 7,6460
 • Euro 8,8844
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 22 °C

MUHTELİF MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ ALIMI İŞİ

MUHTELİF MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ ALIMI İŞİ
KARS İL ÖZEL İDARESİ’ NİN İHTİYACI MUHTELİF MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ ALIMI İŞİ

KARS İL ÖZEL İDARESİ’ NİN İHTİYACI MUHTELİF MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE ADBLUE KATKI MADDESİ ALIMI İŞİ

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
Kars İl Özel İdaresi’ nin ihtiyacı muhtelif madeni yağ, antifriz ve adblue katkı maddesi alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/193584

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARS ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

b) Adresi

:

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 KARS MERKEZ/KARS

c) Telefon ve faks numarası

:

4742127528 - 4742121248

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kars İl Özel İdaresi’ nin ihtiyacı muhtelif madeni yağ, antifriz ve adblue katkı maddesi alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 kalem f madeni yağ, antifriz ve adblue katkı maddesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdaremizin Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri adresindeki akaryakıt ambarına teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Madeni yağ ve antifriz satın alımının süresi, ihale sonrası yüklenici ile yapılacak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günü olacaktır. 2-Nakliyesi yüklenici firmaya ait olan madeni yağların ve antifrizin teslim yeri Kars İl Özel İdaresi’ nin Akaryakıt ambarıdır. 3-Yüklenici firma tarafından Kars İl Özel İdaresi ambarına getirilecek madeni yağlar ve antifriz, mesai günlerinde (Cumartesi, Pazar günleri ve Resmi tatil günleri hariç) 08.00-16.00 saatleri arasında teslim edilecektir. İndirme, boşaltma ve istifleme işleri yüklenici firmaya aittir. 4-Yağların tesliminde herhangi bir gecikme olduğu takdirde her geçen gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (On Binde Altısı)’ ı oranında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme süresinin 10 (On) günü geçmesi halinde Kars İl Özel İdaresi sözleşmeyi fesih edebilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kars İl Özel İdaresi İhale Salonu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Ardahan Yolu Üzeri No: 21 36100 MERKEZ KARS

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıdaki imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birinin yeterlilik bilgileri toblosunda ilgili alana girilmesi

gerekmektedir.

Adayın veya istekli İmalatcı değil ise, Yetkili satıcı olduğuna dair bayilik belgesini ihale yeterlilik bilgileri toblosunda ilgili alana girilmesi gerekmektedir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye katılacak firmalar ISO kalite sistem belgesi (Üretimi de kapsayan) ve Petrol Ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO /IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı Laboratuara sahip olduğunu gösteren veya TS EN/ISO /IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuardan alınmış belgenin suretini yeterlilik bilgileri toblosunda ilgili alana girilmesi gerekmektedir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Firmalar teklif eklerinde, 15W40 ve 10W40 madeni yağlar için Teknik Şartnamede belirtilen asgari performans değerlerinden yukarıda belirtilen her yağ için (MB, MAN, VOLVO, CAT ACEA veya API)’den aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin Türkçe suretlerini ihale yeterlilik evrakı olarak yeterlilik bilgileri toblosunda ilgili alana girilmesi gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Firmaların teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir. Alınacak Madeni Yağlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafa uygun olacaktır ve teknik şartnamenin Ek 1 deki Tabloda belirtilen Teknik ve performans değerlerini sağlayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

3

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Karslı Boksör Yenilmez Rus’u nakavt etti24 Eylül 2020 Perşembe 22:41
 • Firari zanlılar yakalandı24 Eylül 2020 Perşembe 22:10
 • Karslı patates üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi24 Eylül 2020 Perşembe 22:08
 • 6 köy yetkililerden yardım bekliyor24 Eylül 2020 Perşembe 22:06
 • "Canımızı yaktılar"24 Eylül 2020 Perşembe 22:04
 • BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR24 Eylül 2020 Perşembe 22:01
 • Kars’ın köyleri ana koridorlarla birbirine bağlanıyor24 Eylül 2020 Perşembe 16:54
 • Belediye 4 mahalleyi parka kavuşturdu24 Eylül 2020 Perşembe 10:52
 • Karakurt Yolu Kasım'da açılacak24 Eylül 2020 Perşembe 10:49
 • Vali Öksüz Millet Bahçesini inceledi23 Eylül 2020 Çarşamba 23:22
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.