• BIST 1.337
  • Altın 458,353
  • Dolar 7,8592
  • Euro 9,3461
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C

SARIKAMIŞ İSTASYON BİNASI RESTORASYON TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

SARIKAMIŞ İSTASYON BİNASI RESTORASYON TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
SARIKAMIŞ İSTASYON BİNASI RESTORASYON TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

SARIKAMIŞ İSTASYON BİNASI RESTORASYON TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/442223

İşin Adı

:

Sarıkamış İstasyon Binası Restorasyon Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

Istasyon Caddesi  No : 1-SİVAS PK : 58030

b) Telefon ve faks numarası

:

3462217000 - 3462237677

c) Elektronik posta adresi

:

4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet tescilli bina restorasyonu ve çevre düzenlemesi

b) Yapılacağı Yer

:

Sarıkamış/Kars

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

  

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu/Sivas

b) Tarihi ve saati

:

27.09.2018 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2. Bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

4.1.3. Bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 . İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50  oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. 

 

4.2.2 İstekliler tarafından aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde, istihdam edeceğine dair taahhütnamenin teklif ile birlikte verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyon

Mesleki Unvan

Mesleki Özellikler

1

Şantiye Şefi

Restorasyon uzmanı Mimar (eski eser onarım ve restorasyonunda görev almış)

En az 5 (Beş) yıl deneyimli

1

Saha Mühendisi

İnşaat Mühendisi

En az 5 (Beş) yıl deneyimli

1

Saha Mühendisi

Makina Mühendisi

En az 3 (Üç) yıl deneyimli

1

Saha Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En az 3 (Üç) yıl deneyimli

1

Restoratör

Restorasyon teknikeri

En az 3 (Üç) yıl deneyimli

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yeralan (B) I. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler İş Deneyim belgesi ile birlikte İş Deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararlarını idareye sunacaklardır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4. Bu işe ait idari şartnamenin 5 inci maddesinde belirtilen, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler teklif ile birlikte verilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini

7.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

7.2- İhale dokümanı TCDD 4. Bölge TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliği (3.Kat, 325 nolu oda)  görülebilir ve 200 (İkiyüz) TL karşılığında satın alınabilir.

8- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

 

 

Bu haber toplam 658 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kars'tan Havadis | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.